عزیزانم،   پاور پوینت های بارگذاری شده در قسمت سرفصل دروس، خلاصه ی درس “مقدمه ای بر فناوری نانو” است.

همانگونه که قبلا گفته ام مواد درسی مورد نیاز برای امتحان آنچه که در کلاس گفته ام می باشد.

موفق باشید.

آخرین مقالات

Synthesis of ZnQ2, CaQ2, and CdQ2 for application in OLED: optical, thermal, and electrical characterizations

Zahra Shahedi, Mohammad Reza Jafari & Abdol Ali Zolanvari
Journal of Materials Science:Materials in Electronics,ISSN 0957-4522,J Mater Sci: Mater Electron,DOI 10.1007/s10854-017-6417-5- January 2017

Optical Properties of ZnS/Ag/ZnS Transparent Conductive Sandwich Structures Investigated by Spectroscopic Ellipsometry
A.Zolanvari, R. Norouzi, H. Sadeghi
Journal of Mater Science: Mater Electron, vol. 26, (2015) 4085-4090

Terahertz dielectric properties of (ZnS and ZnO)/Si nano-structures
H. Sadeghi, A. Zolanvar, A. Ranjgar, R. Norouzi
Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 126, (2015) 1166–۱۱۷۰

 Optical properties of Metal-Chalcogenide Dielectric XSe-Ag(x=Pb or Zn) nanostructured Composite
Ranjgar, R. Norouzi, A. Zolanvar, H.sadeghi
Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 126, (2015) 2035-2039

بیشتر بخوانید

درباره فیزیک

فیزیک چیست؟

فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می كند. علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می كند.مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می شوند به طوریكه قوانین فیزیک و روابط ریاضی با هم در توافق بوده و مكمل هم هستند.و دو تایی قادرند كلیه پدیده های فیزیكی را توصیف نمایند.

فیزیک, فیزیک چیست

بیشتر بخوانید