آخرین مقالات

Effects of high temperature and film thicknesses on the texture evolution in Ag thin films

Eshaghi and A. Zolanvari

Eur. Phys. J. Plus (2017) 132: 163

Synthesis of ZnQ2, CaQ2, and CdQ2 for application in OLED: optical, thermal, and electrical characterizations

Zahra Shahedi, Mohammad Reza Jafari & Abdol Ali Zolanvari
Journal of Materials Science:Materials in Electronics,ISSN 0957-4522,J Mater Sci: Mater Electron,DOI 10.1007/s10854-017-6417-5- January 2017

Optical Properties of ZnS/Ag/ZnS Transparent Conductive Sandwich Structures Investigated by Spectroscopic Ellipsometry
A.Zolanvari, R. Norouzi, H. Sadeghi
Journal of Mater Science: Mater Electron, vol. 26, (2015) 4085-4090

Terahertz dielectric properties of (ZnS and ZnO)/Si nano-structures
H. Sadeghi, A. Zolanvar, A. Ranjgar, R. Norouzi
Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 126, (2015) 1166–۱۱۷۰

 Optical properties of Metal-Chalcogenide Dielectric XSe-Ag(x=Pb or Zn) nanostructured Composite
Ranjgar, R. Norouzi, A. Zolanvar, H.sadeghi
Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 126, (2015) 2035-2039

بیشتر بخوانید

درباره فیزیک

فیزیک چیست؟

فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می كند. علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می كند.مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می شوند به طوریكه قوانین فیزیک و روابط ریاضی با هم در توافق بوده و مكمل هم هستند.و دو تایی قادرند كلیه پدیده های فیزیكی را توصیف نمایند.

فیزیک, فیزیک چیست

بیشتر بخوانید